021 - 66426210

بازدید مسئولین از کانون

در روز سه شنبه 95/8/8 ساعت 13:30 جمع کثیری از مسئولین شهرداری از جمله سرکار خانم دکتر نصیری معاونت رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری، سرکار خانم دکتر جرجانی ریاست اداره خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 6، جناب آقای دکتر زندی مدیر کل فرهنگی اجتماعی منطقه 6، جناب آقای علیزاده مدیریت سرای محله جمال زاده و سایر مسئولین آسیب های اجتماعی منطقه 6 ناحیه 2 از کانون بازدید به عمل آوردند و با مدیریت کانون پاره ای مذاکرات حول محور نیاز های کانون انجام گرفت.