021 - 66426210

کارگاه بلوغ و مسایل پیرامون

در این کارگاه که برای اعضای کانون برگزار شد، دکتر همتی ،متخصص اعصاب و روان، در مورد موضوعات این دوره با بچه های کانون گفتگو کرده اند. تاریخ کارگاه های مشابه بعدی در آینده نزدیک اعلام می‌شود.