021 - 66426210

کارگاه مادران با فرزندان سندرم داون بزرگسال

در جلسه روز چهارشنبه سوم آبان ۹۶، کارگاه مادران با فرزندان سندرم داون بزرگسال ،  سرکار خانم دکتر همتی در خصوص ماهیت استرس و چگونگی کنترل و مدیریت آن صحبت کردند. در پایان جلسه مادران نسبت به مفید بودن مطالب مطرح شده ابراز رضایت کردند.