021 - 66426210

جلسه آموزشی با محور اهمیت نقش خانواده

جلسه خانم دکتر همتی با مادران در خصوص اهمیت توانبخشی و لزوم توانبخشی مبتنی بر خانواده.و اهمیت نقش خانواده در پیشرفت و ارتقا رشد جسمی و ذهنی فرزندان با سندرم داون در محل کانون سندورم داون ایران برگزار شد.