021 - 66426210

بازدید شهردار منظقه 6 از کانون

به مناسب هفته داوطب شهردار محترم منطقه 6 تهران ، مهندس هنرور، با همراهیمدیران بخش های مختلف شهردار روز یکشنبه 3 دی ماه از کانون سندروم داون بازدید کردند. در این بازدید ایشان پس از آشنایی با بخش های مختلف کانون با مدیرعامل کانون سندروم داون (خانم بنیادی) هم صحبت کوتاهی داشتند.