021 - 66426210

آزمایش سالیانه

نظر به شرایط جسمانی خاص فرشتگان سندروم داون، انجام ازمایش های سالیانه اهمیت فراوان دارد. خانواده های عضو کانون سندروم داون میتوانند برای دریافت کارت رایگان آزمایشگاه به دفتر کانون مراجعه کنند. همچنین میتوانید نتیجه ازمایش را به دفتر کانون ارسال کنید تا توسط پزشک کانون بررسی شود.