021 - 66426210

اردوی سیرک راشن

فرشتگان کانون امروز از سیرک راشت بازدید کردند. سیرک بین المللی راشن برای اولین بار به ایران آمده و  در این بازدید جمعی و شاد فرشتگان کانون از برنامه های مانند ژانگولر ، آکروبات و.. بازدید کردند