021 - 66426210

آیدا به عنوان نماینده ورزشکاران المپیک ویژه در نشست هم اندیشی تدوین فعالیتهای المپیک ویژه در سال ۱۳۹۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۲۷ و ۲۸ دیماه ۹۷

المپیک ویژه ایران نشان این المپیک را به مجمع خیرین کشور اعطا کرد. این نشان توسط آیدا یکی از قهرمانان المپیک ویژه ایران و نیز رهام به عنوان کم‌سن‌ترین داوطلب المپیک ویژه به مهندس بوربور، رییس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور داده شد. ➖ سید احمد سیدباقری، نماینده فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین: ➖ شما حامیان توان‌خواهان و‌ کم‌توانان با ایثاری که به خرج می‌دهید، دست خدا را لمس می‌کنید. ➖ پیوستن المپیک ویژه ایران به مجمع خیرین کشور، اتفاق مهمی است. این المپیک همچنین باید با همراه شدن با رسانه‌ها و‌ صداوسیما، بتواند خود را به جامعه بیشتر معرفی کند و خانواده‌ها را برای حضور کودکان کم‌‌توان ذهنی در‌جامعه ترغیب کند. ➖ آماده‌ایم تا با همکاری المپیک ویژه، فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و سازمان بهزیستی کشور، نشستی را برای رسیدن به یک راهکار مشترک همکاری برگزار کنیم.