021 - 66426210

برگزاری مسابقات ورزشی افراد با سندرم داون گرامیداشت هفته بهزیستی

به اطلاع كليه ورزشكاران و خانوادهاى محترم سندرم داون ميرساند كه اولين دوره مسابقات ورزشى ويژه افراد با سندرم داون در تاريخ ٩٨/٤/٢٨در مجموعه والفجر واقع درخيابان شيخ بهايى جنوبى شهرك والفجر جنب شهردارى ناحيه ٦و اتشنشانى رأس ساعت١٤/٣٠برگزار ميگردد لذا از كليه شركت كنندگان بدينوسيله دعوت بعمل ميايد رأس تاريخ و ساعت مقرر براى اجراى با شكوه مسابقات حضور به هم رسانند.