021 - 66426210

کنفرانس مدیریت کسب و کار

 کنفرانس مدیریت کسب و کار مورخ 29 فروردین سال 1395 همزمان با معرفی چهره های ماندگار مدیریت در سالن همایش های صدا و سیما از ساعت 9 صبح الی 16 برگزار شد.