021 - 66426210

برنامه سیب نقره ای

حضور مدیر عامل کانون و آیدا به دعوت تهیه کننده برنامه سیب نقره ای در شبکه ی سلامت با موضوع عملکرد والدین دارای فرزند با سندرم داون و چه کنند تا فرزند توانمندی داشته باشند و موفقیت های آیدا به عنوان نمونه یک فرد با سندرم داون مورد گفتگو قرار گرفت.

در بخش پایانی برنامه تقاضای مدیر عامل کانون از مسؤلین خصوصا وزیر محترم بهداشت در مورد بیمه ی کل نگر افراد با سندرم داون اعم از توانبخشی,مشکلات قلبی،گوارشی،شنوایی،بینایی، و دهان و دندان بود. همچنین به نمایندگی از سوی خانواده های دارای فرزند با سندرم داون خواهان حق شهروندی برای این افراد شدند که در واقع حق فراموش شده ای است زیرا افراد با سندرم داون هم یکی از مخلوقات خداوند با کرامت انسانی و به عنوان یک شهروند هستند که باید مثل سایر افراد جامعه از فرصتهای برابر بر خوردار شوند و مجری برنامه هم در تأیید صحبتهای مدیرعامل کانون از مردم خواست که رعایت احترام را در مورد افراد با سندرم داون در همه جا داشته باشند.