021 - 66426210

حامیان مالی

حامیان مالی

حامیان مالی کانون خیریه سندرم داون ایران

شهرداری تهران (دکتر قالیباف، دکتر شوشتری، آقای قاسمی و ...)، سازمان ورزش شهرداری ( مهندس رضایی، آقای عسگری، آقای بهادران، آقای ابولقاسم پور، خانم آهنگران و خانم دکتر میرزایی ...)، ستاد سمن های شورای شهر تهران (خانم دکتر الهه راستگو و ...) ، بانک اقتصاد نوین، بانک کار آفرین، سامانه حمل و نقل معلولین و جانبازان شهرداری(آقای زارع)، معاونت اجرایی  (آقای مالکی)، معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 2 (آقای مهندس زارع ، مهندس حسینی و ...) دفتر تبلیغاتی دیگر (آقای امیر ملکی و آقای حسن ملکی) ، آقای مهندس نکو نظر، آقای غائی، خانم دکتر ،خلوق، دکتر خدایانی، دکتر مجتهد زاده، دکتر ساحل همتی، آقای آریایی، شرکت تک ماکارون، شرکت سافتلن، دومینو، ب آ، محصولات کامبیز، سن ایچ، چای محفل