021 - 66426210

کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی

کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی کانون سندرم داون ایران متشکل از موارد زیر است؛ نمد دوزی خیاطی مجسمه سازی با گل قالی بافی چرم دوزی شیرینی پزی و آشپزی نقاشی