021 - 66426210

میخواهم کمک کنم

حمایت خیرین ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می دهد

شماره حساب : 6626223686 بانک ملت بنام کانون خیریه سندرم داون ایران
شماره حساب : 0500203051608 بانک کارآفرینی بنام کانون خیریه سندرم داون ایران
شماره کارت : 6104337795510823 بنام کانون خیریه سندرم داون ایران
تلفن همراه : #2110211*780* توانبخشی کانون خیریه سندرم داون ایران