021 - 66426210

جشن شب یلدای بچه های دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور گروه تئاتر کانون سندرم داون ایران

جشن یلدای دانشکده فنی دانشگاه تهران و دعوت از هنرجویان تاتر کانون و خانواده ها . هنرجویان تاتر کانون "تاتر ننه ماهی و دخترک دریا "رو در میان تشویق و تحسین دانشجویان و اساتید دانشگاه اجرا کردند. یکشنبه اول دیماه ۹۸ مکان تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران.