021 - 66426210

قالی بافی بچه های با سندرم داون در کانون خیریه سندرم داون ایران

این کارگاه ها در محل کانون سندرم داون در حال برگزاری است و از تمام هنر دوستان دعوت می گردد در کارگاه مذکور شرکت نمایند تا در راستای حرفه آموزی این عزیزان مستقل و تشویق گردند