021 - 66426210

حامیان علمی کانون خیریه سندرم داون ایران

حامیان علمی کانون خیریه سندرم داون ایران

حامیان علمی کانون خیریه سندرم داون ایران

مدیریت و اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (خانم دکتر ساحل همتی، دکتر وامقی، دکتر خانکه،  دکتر تیموری و دکتر سلیمانی ....)