021 - 66426210

مشاوره و مددکاری

در چهارشنبه اول هر ماه جلسات مشاوره فردی و گروهی بصورت رایگان توسط سرکار خانم دکتر ساحل همتی متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو هیئت امنا و بازرس کانون سندرم داون در محل کانون برگزار میگردد . جهت تعیین وقت برای جلسات فردی با کانون هماهنگ کنید.